ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)တြင္ တည္ေဆာက္မည့္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈအဆိုျပဳလႊာေခၚယူ

javascript

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔မွ စိတ္ဝင္စားမႈ အဆိုျပဳလႊာ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႔မွ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ေရႊလီလမ္းႏွင့္ ျမနႏၵာလမ္းေထာင့္ရွိ အက်ယ္အဝန္း (၁၈၃) ဧကရွိေသာ ေျမေနရာတြင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း အိမ္ရာစီမံကိန္းအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

စီမံကိန္းတြင္ ဇုန္အလုိက္ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း၊ျပည္သူ႕႔ဝန္ထမ္း၊အိမ္ရာမ်ားအျပင္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာအေဆာက္အဦမ်ား၊ေစ်းဝယ္စင္တာ၊အဆင့္ျမင့္ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ယာဥ္ရပ္နားရန္ ေနရာမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။အဆိုပါ စီမံကိန္းအားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္ကုမၸဏီမ်ားအား စိတ္ဝင္စားမႈ အဆုိျပဳလႊာ (EoI)တင္သြင္းရန္ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္းသိရသည္။

စိတ္ဝင္စားမႈအဆိုျပဳလႊာ (EoI) တင္သြင္းရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား လုပ္ထံုးလုပ္န္ညးမ်ား ဗိသုကာဆုိင္ရာ Master Plan ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို တစ္စံုလွ်င္ (၅ဝဝဝဝ)က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ (၁၃.၈.၂ဝ၁၈) မွ (၁၇.၈.၂ဝ၁၈) အထိ ရုံးခ်ိန္အတြင္းလာေရာက္ဝယ္ယူႏုိင္ပါသည္။အဆိုျပဳလႊာေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ဝယ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာ တန္ဖုိးအား ျပန္လည္ ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

အိတ္ပိတ္ထားသည့္ အဆိုျပဳလႊာ မ်ားအား (၇.၉.၂ဝ၁၈)ရက္ေန႕ ေန႕လည္ (၁၂)နာရီ မတိုင္မီ ေပးပို႕ရမည္ျဖစ္သည္။

အခန္းအမွတ္(၂၂၂)၊ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဒအစိုးရအဖဲြ႔ရံုး၊အလံုလမ္း၊ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားအား ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီးထိုလိပ္စာအတုိင္း ျပန္လည္ေပးပို႕ရမည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို 
သိရွိလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္-(ဝ၉၄၄၈၁၄၄၇၄၄ ႏွင့္ ဝ၉၄၄၈၁၄၄၇၅၅) သို႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

Source : Myanmar Alinn
#estatemyanmar #realestate #property #lease #buy #sell #apartment#condo #flat #house #villa

 #residence #office #commercial #residential#realtor #agency #agent #tenant #buyer #investor 

#leasing #yangon#myanmar #estate #HMMLJune2018 #Special

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.