တန္ဖိုးသင့္အိမ္ခန္းေတြကိုတစ္ႀကိမ္တည္း ေငြအေက်ေပးသြင္းပါက အိမ္ခန္းတန္ဖိုးရဲ႕ (၃)ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ေပးမည္

javascript

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အိမ္ရာစီမံကိန္း ေရာင္းခ်ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက ေရာင္းခ်တဲ့ အိမ္ရာဝယ္ယူခြင့္ ရရွိသူေတြအေနနဲ႔ ဒုတိယအုပ္စု ဝယ္ယူခြင့္ရရွိထားတဲ့ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ခန္းေတြကို တစ္ႀကိမ္တည္း ေငြအေက်ေပးသြင္းပါက အိမ္ခန္းတန္ဖိုးရဲ႕ (၃)ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ရာစီမံကန္း ေရာင္းခ်ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီက သိရပါတယ္။

တိုက္ခန္းေတြကို ေရွးဦးစြာ စစ္ေဆးၿပီး တိုက္ခန္းရယူမယ္ဆိုပါက မွတ္ပံုတင္မူရင္းနဲ႔အတူ လူကိုယ္တိုင္ အိမ္ခန္းဝယ္ယူေငြေပးသြင္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳလႊာမွာလက္မွတ္ေရးထိုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝယ္ယူခြင့္ရရွိသူေတြဟာ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကိုလာေရာက္ဆက္သြယ္ၿပီး ေငြေပးသြင္းမဲ့စနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝယ္ယူတဲ့အခါမွာ ေငြအေက်ေပးသြင္းႏိုင္သလို ဒါမွမဟုတ္ ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ေငြအေက်ေပးသြင္မယ့္သူေတြက အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲကို ဆက္သြယ္ၿပီး ေငြသြင္းခ်လန္ထုတ္ယူၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲ အမွတ္(၁)မွာ ေငြသြားေရာက္ေပးသြင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ခန္းတန္ဖိုးေငြအေက်ေပးသြင္းၿပီးပါက အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲက အိမ္ေပၚတက္ေရာက္ေနထိုင္ခြင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ ထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ အိမ္ခန္းေသာ့ေတြကို အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲက ထုတ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ဝယ္ယူမယ့္သူေတြက ပူးတြဲေဆာက္လုပ္ေရး၊ အိမ္ရာနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ႕ အိမ္ရာေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္ခန္းဝယ္ယူခြင့္ရရွိသူက ကိုယ္တိုင္ေနထိုင္ရမွာျဖစ္ၿပီး (၅)ႏွစ္အတြင္း ေခ်းေငြနဲ႔ေဆာင္ရြက္တဲ့ အခန္းျဖစ္ရင္ ေငြမေက်မခ်င္း တစ္ဆင့္ငွား၊ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္းေတြ မျပဳလုပ္ဖို႔၊ ဝယ္ယူသူေတြဟာ အိမ္ခန္းဝယ္ယူတဲ့ေန႔ကစၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အိမ္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရန္ပံုေငြနဲ႔ အခြန္အခေတြကို ေပသြင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းတစ္ခုခုကို ေဖာက္ဖ်က္ရင္ အိမ္ခန္းကို ျပန္သိမ္းယူမွာျဖစ္ၿပီး အမည္ပ်က္စာရင္း (black list) သတ္မွတ္ကာ အိမ္ခန္းတန္ဖိုး (၁ဝ)ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဒဏ္ေၾကးခုႏွိမ္ၿပီး က်န္ေငြကို ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ အမည္ပ်က္စာရင္း black list သတ္မွတ္ခံရရင္ ထပ္ၿပီး အိမ္ခန္းေလွ်ာက္ထားျခင္းကို လက္ခံမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း အိမ္ရာစီမံကိန္းေရာင္းခ်ေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ အိမ္ရာစီမံကိန္းေရာင္းခ်ေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက ဝယ္ယူခြင့္ရရွိသူေတြအေနနဲ႔ တိုက္ခန္းေငြ ေပးသြင္းႏိုင္ေရးနဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ (၂၁-၈-၂၀၁၈)ရက္ေန႔အထိ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး ဒုတိယထပ္ခန္းမကို အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမူရင္းေတြနဲ႔ လာေရာက္ဆက္သြယ္ဖို႔ အသိေပးထားပါတယ္။သတ္မွတ္ရက္အတြင္း လာေရာက္ျခင္း မရွိသူေတြကို တိုက္ခန္းဝယ္ယူခြင့္စာရင္းက ပယ္ဖ်က္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Source : The Kumudra

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.