ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာသန္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားဟုဆို

javascript

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာသန္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားဟုဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္ အတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ယခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ပမာဏအထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မျပဳလုပ္မီက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္းမရွိဘဲ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ က႑တြင္သာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ဝက္ဘ္ဆိုက္ House.com က ေၾကညာထားသည္။

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စတင္တံခါးဖြင့္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔သာ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၄၀ ေက်ာ္အထိ ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
“သူတို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္မႈ အပိုင္းမွာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံတာဆိုရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ အဲဒါမွ ႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္ရာ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မွာပါ” ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးေမာ္သန္းက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

Source : http://www.thevoicemyanmar.com/

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.