ကေနဒါလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေမရိကအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ကို ပစ္မွတ္ထားလာ

javascript
လြတ္လပ္သည့္အေတြးအျမင္ရွိၿပီး စြန္႔ဦးတီထြင္လိုသည့္ ကေနဒါထိပ္တန္းစီးပြားေရးအခ်ိဳ ႔မွာ မူလကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ မသင့္ေတာ္ဟုသတ္မွတ္ျခင္းခံထားရသည့္ အေမရိကန္အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ပိုမိိုပစ္မွတ္ထားလာေနေၾကာင္း သတင္းတစ္ရပ္၌ေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အေမရိကန္အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္သို႔ တရုတ္စီးပြားေရးသမားမ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈသည္ ဝယ္လိုအားနည္းပါမႈေၾကာင့္ အျခားေသာစီးပြားေရးသမားမ်ားမွာ အေမရိကန္အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါကေနဒါမွ အိမ္ၿခံေျမတည္ေထာင္သူမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ အေမရိကန္အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အား အက်ိဳးအျမတ္ပိုမိုရရွိႏိုင္သည့္ ေစ်းကြက္တစ္ခုအျဖစ္စတင္ယူဆလာခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္၌ ကေနဒါလူမ်ိဳးမ်ား၏ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ ႏွစ္စဥ္ပွ်မ္းမွ်ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံမွ ၁၉ ဘီလီယံအထိ ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္းသိရသည္။

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.