ဆက်သွယ်ရန်တုိက္ရုိက္ေခၚဆုိရန္ဖုန္း          (+၉၅)-၉-၄၃၁ ၅၇ ၅၇၁၊ (+၉၅)-၉-၄၃၁ ၅၇ ၅၇၂၊ (+၉၅)-၉-၄၃၁ ၅၇ ၅၇၃၊ 


အေရးႀကီးဖုန္း                      (+၉၅)-၁-၅၂၄၉၀၁၊ (+၉၅)-၁-၅၃၁၄၈၄၊ (+၉၅)-၉-၄၃၁ ၅၇ ၅၇၁၊ (+၉၅)-၉-၄၃၁ ၅၇ ၅၇၂၊ (+၉၅)-၉-၄၃၁ ၅၇ ၅၇၃  


အီးေမးလ္                            info@estatemyanmar.com.mm  


လိပ္စာ                               Unit 201, Shwe Hintha Tower A, Pyay Road, 6.5 Mile, Hlaing Township, Yangon, Myanmar

တည်နေရာပြမြေပုံ

ဆက်သွယ်ရန် ပုံစံ

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: 1016, Shwe Hintha Tower C-2, Pyay Road, 6.5 Mile, Hlaing Township Yangon, Myanmar.