ESTATE MYANMAR | Leading Real Estate Agency in Yangon, Myanmar

တၿပိဳင္နက္တည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ဟံသာ၀တီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္စီမံကိန္းႏွင္႔အထပ္ျမင့္ အျမန္လမ္းမႀကီး

javascript
လက္ရွိ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သည္ အနီး၀န္းက်င္ရွိ လူေနအိမ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ၂၄ နာရီ တက္/ဆင္းႏိုင္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဆင့္ ေလဆိပ္တခုအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ႏွင့္ အလွမ္းမေ၀းသည့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဟံသာ၀တီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သစ္ႀကီးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန္းလုပ္ခြင့္ရကုမၸဏီျဖစ္ေသာ JGC-Yongnam-Changi Airport International Consortium က သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားအလိုက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ပိုင္း၊ တာ၀န္ယူမႈအပိုင္း၊ ဘ႑ာေရးအပိုင္း စသည္တို႔ကို ညိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသေဘာတူလုပ္ကိုင္မည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ အဆင့္ဆင့္ စိစစ္ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ Concession Agreement ကို လက္မွတ္ေရးထိုးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားေနသည္ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဟံသာ၀တီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္စီမံကိန္းမွ တာ၀န္ရိွသူတဦးထံမွ သိရသည္။ 

လက္ရိွတြင္ ေလဆိပ္စီမံကိန္းတည္ရိွရာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တိုင္ကန္ေက်းရြာအနီး ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလေလယာဥ္ကြင္းေဟာင္း (ေျမဧက ၉၆၉၀) ေပၚတြင္ လမ္းရွင္းလင္းျခင္း၊ ေတာရွင္း လင္းျခင္း၊ လယ္ယာေျမ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးအပ္ျခင္းတို႔ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ဟံသာ၀တီေလဆိပ္စီမံကိန္းအတြက္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ျပီး တင္ဒါစိစစ္ရာတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အင္ခြ်န္ေလဆိပ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သူ Incheon Airport Consortium ကို တင္ဒါေအာင္ျမင္သူအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ Yongnam-Cape-JGC Consortium ကို အရန္အျဖစ္လည္းေကာင္း တရား၀င္ေၾကညာေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ စီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈထည့္၀င္သည့္အပိုင္း၌ ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား အဆင္မေျပသည့္အတြက္ ယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ 

စီမံကိန္းႀကီးသည္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈျမင့္မားသည့္အတြက္ ODA ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြ လိုအပ္ခ်က္ရိွေၾကာင္း တင္ျပမႈအေပၚ မူလတင္ဒါေခၚယူစဥ္ကဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအနက္ စုစုေပါင္း စီမံကိန္း ကုန္က်စရိတ္၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုေသာ ODA ေခ်းေငြရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ထပ္မံ ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ တင္ဒါေအာင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး တင္ဒါျပန္လည္တင္သြင္းေစခဲ့သည္။ အထက္ပါ ကုမၸဏီႏွစ္ခုလံုးက ျပန္လည္တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ Yongnam-Cape-JGC Consortium အေနျဖင့္ JGC- Yongnam- Changi Airport International Consortium အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖဲြ႕စည္းခဲ့ကာ ဟံသာ၀တီေလဆိပ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ ၁၀ ႀကိမ္တိတိ ျပဳလုပ္အၿပီးတြင္ ေခ်းေငြရယူမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ကို အဆိုပါ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ေလဆိပ္သစ္စီမံကိန္းႀကီးႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဟံသာ၀တီေလဆိပ္သို႔ အခိ်န္တိုအတြင္း သြားေရာက္ႏိုင္မည့္ အထပ္ျမင့္အျမန္လမ္းမၾကီးစီမံကိန္းကိုလည္း တၿပိဳင္နက္တည္း စတင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု အဆိုပါ ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆူးေလမွ ဟံသာ၀တီေလဆိပ္အထိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ႏွင့္ ခိ်တ္ဆက္ႏိုင္မည့္အထပ္ျမင့္လမ္းမႀကီးတခုအျဖစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း တည္ေဆာက္အေကာင္ထည္ေဖာ္သြားရန္ စစ္တမ္းေကာက္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကို စတင္ ေဆာင္ ရြက္ေနၿပီဟု သိရသည္။ 

လက္ရိွတြင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက Major Gateway အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ သို႔ရာတြင္ မၾကာမီ တိုးခဲ်႕မ်ားျပားလာမည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္စီးခရီးသည္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သစ္တခု မျဖစ္မေနတိုးခဲ်႕ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ဟံသာ၀တီေလဆိပ္စီမံကိန္းကို ၂၀၂၂ တြင္ အၿပီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းလ်ာထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္ဟု သိရသည္။ 

''ေခတ္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚထြက္လာျခင္းရဲ႕အေျခခံအေဆာက္အအံု တိုးတက္လာမႈမွာ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ စင္ကာပူ-ဂ်ပန္ ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူနဲ႔ဂ်ပန္ဟာလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေစ့စပ္ေသခ်ာ အေလးထားသူမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။
စင္ကာပူရဲ႕ ခ်န္ဂီေလဆိပ္ လည္ပတ္မႈနဲ႔စီမံခန္႔ခဲြမႈ မွတ္တမ္းမ်ားက သက္ေသျပၿပီးျဖစ္သလို Yongnam Holdings Limited ရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္ျဖစ္တဲ့ JGC Corporation ရဲ႕ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာ အတတ္ပညာအစြမ္းက ဟံသာ၀တီေလဆိပ္ႀကီးကို ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားမွာ ထင္ရွားေစမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္လည္း ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္လာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္''ဟု ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က မူေဘာင္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စင္ကာပူႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ဟံသာ၀တီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ကို ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးလည္ပတ္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း လ်ာထားေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ခရီးသည္ ၁၂ သန္းနွင့္ ကုန္တန္ခိ်န္ တသိန္း လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ခရီးသည္ သန္း ၃၀ အထိ လက္ခံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လ်ာထားၿပီး အနာဂတ္တိုးတက္ျမင့္မားလာမည့္ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးက႑အတြက္ ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ 

အဆိုပါ ေလဆိပ္ႀကီး ၿပီးစီးသြားပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကအခ်က္အခ်ာ အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာ ေလဆိပ္ႀကီးတခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကိုလည္း ဆက္လက္ အသံုးျပဳသြားမည္ဟု သိရသည္။ 

ယင္းအျပင္ ေလဆိပ္ႏွစ္ခုၾကား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္းမ်ား ဆင္းသက္ရပ္နားမႈႏွင့္ ေလဆိပ္ႏွစ္ခုတို႔ ဆက္သြယ္သြားလာမႈတြင္ အထပ္ျမင့္ အျမန္လမ္း၊ ရထားလမ္းမ်ား ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္မႈတို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးႏွင့္ ခိ်တ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္ဟု အဆိုပါဌာနမွ သိရသည္။

Source : News Watch

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.