အိမ္ၿခံေျမက႑သည္ သံုးလအတြင္းအမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ က႑ျဖစ္ေန

javascript

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္ၿခံေျမက႑တြင္ သံုးလအတြင္း ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၂၄၄ ဒသမ ၈၁၉ သန္းအပါအဝင္ က်ပ္ ၄၁၆၂ ဘီလီယံေက်ာ္ အထိရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း၏ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္ျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ က႑ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန မွသိရသည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ၊ေမ ႏွင့္ ဇြန္သံုးလအတြင္းနုိင္ငံသားမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားမႈအေျခအေန ကိုေလ့လာၾကည့္ပါက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒၚလာ ၂၆၁၂ ဒသမ ၆၂၈ သန္းအပါအဝင္ က်ပ္ ၃ဝ၁၆ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ျမွဳပ္ႏွံကာ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၏ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိရွိကာ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ က႑ျဖစ္သည္။သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးက႑တြင္မူ ေဒၚလာ ၂၂၅၄ ဒသမ ဝ၂၃ သန္းအပါအဝင္ က်ပ္ ၂၈၄၆ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ျမွဳပ္ႏွံထားကာ စုစုေပါင္းႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၏ ၁၆ ဒသမ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္း အထိရွိကာ တတိယအမ်ားဆံုးျမွဳပ္ႏွံထားသည့္က႑ျဖစ္သည္။ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ေလးလအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC)အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၆၅ ခုအထိခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးထားမႈမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္ ၈၁၃ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

"၂ဝ၁၈ ခုနွစ္ဧၿပီလမွ ဇူလိုင္လအထိ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၆၅၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ ၁၆၇ ဒသမ ၃ဝဝ သန္းအပါအဝင္ က်ပ္ ၇၈၃ ဒသမ ၁၄၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖစ္ပါတယ္။ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမွင့္ျခင္း အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၁၆၈ဒသမ ၄၄၈ သန္း အပါအဝင္ က်ပ္ ၈၁၃ ဒသမ ၁၈၃ ဘီလ်ံအထိ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္"ဟု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၅ ခုမွာ စက္မႈက႑ ၃ခု၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑ ၃ခု၊ဟိုတယ္က႑တြင္ ၄ခု၊လယ္ယာက႑တြင္ တစ္ခုႏွင့္ အျခားက႑ ၄ခု စသည္ျဖင့္ အသီးသီး ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ယင္းကဲ့သို႕ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေပါင္း ၁၅ခုကို ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေပါင္း ၁၃ဝဝေက်ာ္ အထိ ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ေျခာက္လအျဖစ္ ဧၿပီ ၁ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃ဝရက္အထိ သတ္မွတ္ထားသည္။ယခုခြင့္ျပဳထားသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ေျခာက္လ၏ေလးလအတြင္း ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ နိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈပမာဏျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Source :Daily Eleven
#estatemyanmar #realestate #property #lease #buy #sell #apartment#condo #flat #house #villa 

#residence #office #commercial #residential#realtor #agency #agent #tenant #buyer #investor

 #leasing #yangon#myanmar #estate #HMMLJune2018 #Special

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.