မြို့တော်စာချုပ်စာတန်းမှတ်ပုံတင်ရုံး ရန်ကုန်မြို့

javascript

စာခ္ဳပၥာတမ္းမ္ားမြတၸံဳတင္်ခင္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾက်ငာခ္က္

၁။ စာခ္ဳပၥာတမ္းမြတၸံဳတင္်ခင္းလုပ္ငႏ္းမ္ားကို ရႏၠဳႏ္ၿမိဳ႕ေတာၥာခ္ဳပၥာတမ္းမြတၸံဳတင္ရံဳးမြ နံနက္(၈း၃၀)နာရီမြ (၁၁း၃၀)နာရီအထိလကၡံရရြိသၫ့္ စာခ္ဳပၥာတမ္းမ္ားအား ရံုးခ္ိႏ္အၾတင္း ၿပီး်ပတ္သၫ္အထိ စစ္ေဆးေဆာျင္ရက္ေပးပါသၫ္။

၂။ စာခ္ဳပၥာတမ္းမြတၸံဳတင္ရံဳးေအန်ဖင့္ မြတၸံဳတျင္သင္းလာသၫ့္ စာခ္ဳပၥာတမ္းမ္ားၾတင္ စာခ္ဳပၡ္ဳပၧိဳသူမ္ား၏ မြတၸံဳတင္အမြတၼ္ား၊ ဆကၥပၥာခ္ဳပၼ္ား၊ ဆိုင္ေရးဆိုျငၡင့္ရြိသၫ့္ စာခ္ဳပၼ္ား၊ ပူးၾတဲတင္်ပလာသၫ့္ ေထာကၡံခ္ကၼ္ားကို မြတၸံဳတင္သါင္းသူမ္ားအက္ိဳးငြာ အမြားအၾယင္းမရြိေစရႏ္ ေသခ္ာျစာ အခ္ိႏ္ယဴ စိစစ္ေဆာျင္ရက္ေပးပါသၫ္။

၃။ စာခ္ဳပၥာတမ္းမြတၸံဳတျင္သင္းသူမ္ား၊ စာခ္ဳျပၲင္ေရးသားထားသၫ့္ မိမိတို႔၏ အမၫ္၊ အဘအမၫ္၊ မြတၸဳံတင္အမြတၼ္ားႏြင့္ ပစၥၫ္းဆိုင္ရာ အခ္က္အလကၼ္ားကို ေသခ္ာျစာမြႏၠႏၼႈရြိ/မရြိ စိစစ္ၿပီးမြ တင္်ပၾကရႏ္ အသိေပးအပၸါသၫ္။

၄။ စာခ္ဳပၥာတမ္းမ္ားကို မြတၸံဳတင္ၿပီးပါက စာခ္ဳျပၲင္ ေရးသားထားသၫ့္ မၫ္သၫ့္အခ္က္အလကၠိဳမဆို လံုး၀(လံုး၀) ်ပငၧင္၍ မရပါေၾကာင္း အသိေပးအပၸါသၫ္။

၅။ စာခ္ဳပၥာတမ္း မြတၸံဳတင္ေပးရႏ္ေဆာျင္ရက္ေနစၪ္ ကႏ္႔ၾကကၡ္က္ရြိပါက ကႏ္႔ၾကကၼႈႏြင့္ ပတ္သက္၍ ကႏ္႔ၾကက္်ခင္းကို တင္်ပသူသၫ္ သကၦိဳင္ရာ တရားရံုးမြ တား၀ရမ္းကို တင္်ပရႏ္ တာ၀ႏ္ရြိၿပီး “ရက္ေပါငး္ ၉၀” သတၼြတၠာလအၾတင္း တရားရံုး၏ တား၀ရမ္းတင္်ပႏုိင္ရႏ္ အသိေပးအပၸါသၫ္။

၆။ “သတၼြတ္ရက္အၾတင္း”ယာယီတား၀ရမ္းတင္်ပႏိုင္်ခင္းမရြိပါက စာခ္ဳပၥာတမ္းမြတၸံဳတင္်ခင္းကို ဆကႅက္ေဆာျင္ရကၼၫ္်ဖစ္ၿပီး မၫ္သၫ့္ကႏ္႔ၾကကၡ္ကၠိဳမြ္ ေအရးယူေဆာျင္ရက္်ခင္း်ပဳမၫ္ မဟုတၸါေၾကာင္း အသိေပးအပၸါသၫ္။

၇။ စာခ္ဳပၥာတမ္းမ္ားကို မြတၸံဳတင္ေပးရာၾတင္ ေလြ္ာကၳားလာသၫ့္ စာခ္ဳပၥာတမ္းမ္ား၌ ေဖာ္်ပပါရြိေသာ ေမရႊ႕ေ်ပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥၫ္းမ္ားႏြင့္ ပတ္သက္၍ ဆုိင္ေရးဆိုျငၡင့္ရြိသူတို႔မြ ကႏ္႔ၾကကၱျင္သင္းမႈမ္ားၾတင္ (၂)ႏြစၴက္ေက္ာ္ၾလႏ္ေသာ ကႏ္႔ၾကကၼႈမ္ားကို ေအရးယူေဆာျင္ရက္်ခင္း်ပဳမၫ္ မဟုတၸါေၾကာင္း အသိေပးအပၸါသၫ္။

(လယ္ယာေ်မစီမံခႏ္႔ျခဲေရးႏြင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနရံုးခ္ဳပ္၏ ညႊႏ္ၾကားခ္က္ ၂.၁၀.၁၈ ရၾကၥဲပါ စာအမြတ္ - ၁၁၈၂/၄န-၃/၂၀၁၈) 

၈။ ရႏၠဳႏ္ၿမိဳ႕ စာခ္ဳပၥာတမ္းမြတၸံဳတင္ရံဳးသို႔ မြတၸံဳတင္ရႏ္ ေလြ္ာကၳား်ပသၫ့္ စာခ္ဳပၥာတႏ္းမ္ားသၫ္ ်မႏၼာစာ်ဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာခ္ဳပၥာတႏ္းမ္ား်ဖစ္သၫ္။ “စာခ္ဳပၥာတမ္းမြတၸံဳတင္ဥေပဒပုဒၼ ၁၈(က)”

၉။ ်မႏၼာစာ်ဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာခ္ဳပၥာတမ္းမ္ားမဟုတႅြ္င္ ႏိုႀတီပဗၺလစၠ မြႏၠႏ္ေၾကာင္းလကၼြတ္ေရးထုိးထားသၫ့္ ်မႏၼာဘာသာ်ပႏၧိဳခ္ကၠိဳ ပူးၾတဲတင္်ပရမၫ္။

၁၀။ ရႏၠဳႏ္ၿမိဳက စာခ္ဳပၥာတမ္းမြတၸံဳတင္ရံဳးေအန်ဖင့္ ေအရာင္း၊ ေအပးစာခ္ဳပၼ္ားမြတၸံဳတျင္သင္းရာၾတင္ တိုင္းေဒသႀကီးကာလတႏၹိဳးစိစစ္ေရးအျဖဲ႕မြ တႏၻိဳးစိစစ္ၿပီး စာခ္ဳပၸါတႏၻိဳးႏြင့္အညီ တံဆိပ္ေခါင္းျခႏၴမ္းေဆာငၴားေသာ စာခ္ဳပၥာတမ္းမ္ား လာေရာကၼြတၸံဳတငၸါက တုိင္းကာလတႏၻိဳး စိစစ္ေရးအျဖဲ႕မြ တႏၻိဳးစိစစ္သၫ့္ တစဖ ပံုစံ(၃) ေရာက္/ေမရာက္ႏြင့္ ကႏ္႔ၾကကၡ္က္ရြိ/မရြိ စိစစ္ၿပီးမြသာ လကၡံၿပီး မြတၸံဳတေငၡပးၾသင္းေစပါသၫ္။

၁၁။ မြတၸံဳတျင္သင္းလာသၫ့္ စာခ္ဳပၼ္ားအနက္ (General Power, Special Power) မ္ားကို (၁)ပတ္်ပၫ့္လြ္င္ ထုတ္ေပးပါသၫ္။ က္ႏၥာခ္ဳပၼ္ားကို မြတၸံဳတင္ေၾကးေပးၾသင္းသၫ့္ေန႔မြ (၂)ပတ္်ပၫ့္လြ္င္ ထုတ္ေပးပါသၫ္။

၁၂။ မၫ္သၫ့္စာခ္ဳပ္အမ္ိုဳးအစားမဆုိ သတၼြတ္ရက္်ပၫ့္ၿပီးပါက ရံုးခ္ိႏ္အၾတင္း ေန႔လၫ္ (၂)နာရီေနာကၸိဳင္းမြသာ ထုတ္ေပးေၾကာင္း အသိေပးအပၸါသၫ္။


Source - Dica office

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: Unit 201, Shwe Hintha Tower A, Pyay Road, 6.5 Mile, Hlaing Township Yangon, Myanmar.