ESTATE MYANMAR | Leading Real Estate Agency in Yangon, Myanmar

စက္မႈဇုန္ေျမကြက္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ ေကာင္းမြန္ျဖစ္ထြန္းေန

javascript

စက္မႈဇုန္ေျမကြက္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ ေကာင္းမြန္ျဖစ္ထြန္းေန

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာလ၀န္းက်င္ခန္႔မွ

ယေန႔ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကာလအတြင္း စက္မႈဇုန္ အေရာင္းအငွားေစ်းကြက္မ်ား

ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာလ်က္ရိွသည္ဟု အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွ

ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

 

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း၌ လံုးခ်င္းႏွင့္တုိက္ခန္းအေရာင္းမ်ားအေနုျဖင့္

လည္း အေရာင္းအ၀ယ္ျပန္လည္ လႈပ္ခတ္လာသည့္ အေနအထားရိွေနၿပီး

ေစ်းအတတ္အက်အားျဖင့္ သိသိသာသာ တုိးျမွင့္လာမႈမရိွပဲ အေရာင္း

အ၀ယ္ျဖစ္မႈ အမ်ားစုမွာ ယခင္ပံုမွန္ေခၚဆုိေစ်းမ်ားထက္ ေလ်ာ့ေပ့ါေခၚဆုိ

လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ၀ယ္လုိမ်ားရိွလာၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈမ်ား ပိုမုိေတြ႔

လာရေၾကာင္း သိရသည္။

 

၂၀၁၆ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းကာလမ်ားမွစ၍ ရန္ကုန္အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း

အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး စက္မႈဇုန္ ေစ်းကြက္မ်ားအေနျဖင့္

လည္း အစိုးရသစ္တတ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းစက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်င္း၍

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား တင္းၾကပ္လာျခင္းေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ တုံ႔ဆုိင္း

သြားသည့္ အေျခအေနျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်လုိသည့္ ေျမကြက္မ်ား

မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ေရာင္းလုိအား ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး ၀ယ္လက္နည္းပါး

ခဲ့ေသာ္လည္း စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္စပ္လ်င္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ျပည္ပရင္းႏွီး

ျမွဳပ္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမုိခ်မွတ္ေပးလာႏိုင္ျခင္း၊

ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္လည္း စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ား

ခ်မွတ္ေရးဆြဲ၍တုိက္တြန္းအားေပးမႈမ်ား ရိွလာျခင္းေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား

အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္။

 

စက္မႈဇုန္မ်ားအတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ ျဖစ္ထြန္းမႈ အေျခအေန

မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းတစ္ခုသို႔ ေမးျမန္းရာတြင္

 

ျပည္ပကေန လာၾကည့္ၾကတာေတြလည္း ရိွပါတယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းတာေတြ

ကေတာ့ မၾကာခဏပဲ ျပည္ပ၀ယ္လက္ေတြကေတာ့ လတ္တေလာ နည္းပါး

ပါတယ္ ျပည္တြင္းကပဲ အ၀ယ္မ်ားတယ္ လိႈင္သာယာ၊ မဂၤလာဒံုဘက္ေတြ

အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ ျဖစ္တယ္ လိႈင္သာယာဘက္ဆုိရင္ အေနာ္ရထာ စက္မႈ

ဇုန္၊ ျမစိမ္းေရာင္ စက္မႈဇုန္ဘက္ေတြ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ ျဖစ္လာပါတယ္

ေစ်းေတြကေတာ့ ေနရာအက်ယ္အ၀န္းအလုိက္ေပ့ါ ပံုမွန္ေစ်းကြက္အေျခအေန

ပါပဲ  စက္မႈဇုန္ဘက္ေတြကၿမိဳ႔ထဲ တုိက္ခန္း၊ အိမ္ေတြလုိ ေစ်းကြက္ အတတ္

အက် အရမ္းႀကီးေစ်းေခၚတာေစ်းက်တာမ်ိဳး မရိွပါဘူး လမ္းမတန္း၊ လမ္းမႀကီး

ေဘးလုိမ်ိဳး ေနရာေတြကေတာ့ေစ်းပိုတာေပ့ါ ႀကိဳက္ေရာင္းႀကိဳက္၀ယ္ အေနနဲ႔

ေစ်းေခၚတာမ်ိဳးေတာ့ရိွပါတယ္ ဟု န၀ေဒးဥယ်ာဥ္ အိမ္ရာရိွ ကိုးကန္႔ဟြာေကြ႔

အိမ္ၿခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚစုၿဖိဳးေ၀ က

ေျပာၾကားသည္။

 

စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပိုမုိ

တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏိုင္ဖြယ္ရိွသည့္ အေနအထားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း စက္မႈ

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေလး

ထား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရိွလာၿပီး ယခင္ ဇုန္ေျမကြက္လြတ္မ်ား ပိုင္ဆုိင္ရယူ

ထားသူမ်ားမွာလည္း ဂိုေထာင္မ်ား၊ စက္ရံုတည္ေဆာက္မႈမ်ားကို ပိုမုိေတြ႔ရိွလာရ

ကာ အေရာင္းအ၀ယ္အငွား ေစ်းကြက္မ်ားလည္း ေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႔

ရသည္။ လက္ရိွအစိုးရအေနျဖင့္လည္း စက္မႈဇုန္မ်ားအတြက္ အဓိကအေျခခံ

လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတုိးတတ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေနကာ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရိွေရးစီမံခ်က္

( National Electrication Plan ) ကို ကမ ၻာ႔ဘဏ္အကူအညီျဖင့္ စီစဥ္ေရးဆြဲ

ထားၿပီး ျဖစ္ကာ  စက္မႈဇုန္မ်ားသာမက တႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာအထိ ႏွစ္စဥ္

တုိးတတ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Estate Myanmar Enterprise Real Estate Agency

 

 

 

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.