မႏၲေလးတုိင္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ ပိုမ်ားေန

javascript
၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း မႏၲေလးတိုင္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳ ပ္ႏွံမႈသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအားလုံးႏွင့္ ယွဥ္ပါက အမ်ားဆုံးအျဖစ္ ရပ္ တည္ေနၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ ပုိ႔မ်ားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမ ဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန(မႏၲေလး)မွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘အခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ မႏၲေလးတုိင္းက ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းအားလုံးမွာ အမ်ားဆုံးပဲ။ အဓိက စီးပြားေ ရး ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းနဲ႔ ယွဥ္ ရင္ေတာင္ ႏွစ္ဆနီးပါးေလာက္ ပို မ်ားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္’’ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ ၾကားမႈ ဦး စီးဌာန(မႏၲေလး) ၫႊန္ၾကားေရးမွွဴး ေဒၚႏြယ္နီဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ အမ်ားဆုံး 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းမ်ား ထဲတြင္ မႏၲေလးတိုင္းက က်ပ္ ၉၀၂ ဘီလီယံေက်ာ္ျ ဖင့္ ထိပ္ဆုံးမွ ရပ္တည္ေနၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းက က်ပ္ ၅၀၇ ဘီလီယံေက်ာ္ျဖင့္ ဒုတိယ ရပ္တည္ေနကာ ရွမ္းျပည္နယ္က က်ပ္ ၂၆ ဘီလီယံျဖင့္ တတိယ ရခုိင္ျပည္နယ္က က်ပ္ ၁၉ ဘီလီယံေက်ာ္ျဖင့္ စတုတၳေနရာတြင္ ရပ္တည္ေ နသည္။ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီ မ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(မႏၲ ေလး)အေနျဖင့္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္း အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျ မႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ဆယ္ခုခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ဟုိတယ္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ရာ အေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဂါက္ကြင္းလုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးတုိင္းအတြင္း ၁၉၉၄ မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျ မႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၂၉ခု ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ဘီလီ ယံ ၃,၀၃၀ ေက်ာ္အထိ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးတုိင္းအတြင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ စက္မႈက႑မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံးအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး အိမ္ရာ အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက႑ႏွင့္ ဟုိတယ္ခရီးသြားက႑တုိ႔မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံးတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။


Source : 7DayDaily

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.