ဂ်ဳိက္ကာက စီမံကိန္းႏွစ္ခု အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့

javascript

ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) က မေကြးၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံု 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအတြက္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ပစၥည္းမ်ား 
အသစ္ဝယ္ယူရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ယခုလ ၄ ရက္တြင္ 
သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြေဆး႐ံု ပိုမုိေကာင္းမြန္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို 
ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၂ ဒသမ ၂၈၁ ဘီလ်ံေဒၚလာ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္မႈကို 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

အဆုိပါ မေကြးေဆး႐ံုစီမံကိန္းသည္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြေဆး႐ံုႀကီးအတြင္းတြင္ မီးယပ္ႏွင့္ 
သားဖြားေဆာင္၊ေမြးကင္းစကေလးထားေဆာင္၊ အေရးေပၚႏွင့္ ခြဲစိတ္ကုသ ဌာနမ်ားအတြက္ 
အေဆာက္အအံုအသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားေထာက္ပံ့မႈ
အတြက္လည္း အဆုိပါေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈထဲမွ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မေကြးတုိင္း
ေဒသႀကီးအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား၏ လူေနမႈကို ပိုမုိေကာင္းမြန္လာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း JICA 
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအတြက္႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ား 
အသစ္ဝယ္ယူႏုိင္ရန္လည္း JICA မွ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ယမ္းေငြ ၂ ဒသမ ၂၆ ဘီလ်ံကို 
ေထာက္ပံ့ေပးမႈအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနႏွစ္ခုက ႐ုပ္သံလႊင့္အစီအစဥ္မ်ား အရည္အေသြးျမင့္ 
ထုတ္လႊင့္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး JICA က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း
ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၏ စတူဒီယိုစင္တာ
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အစီအစဥ္ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့
ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.