ဂ်န္းရွင္းစီးတီး ႐ံုးခန္းတာဝါ ႐ံုးခန္းေနရာမ်ား စတင္ငွားရမ္း

javascript

မတ္ ၃၁ ရက္က တရားဝင္ဖြင့္လိုက္ၿပီးျဖစ္သည့္ ဂ်န္းရွင္းစီးတီး အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု
စီမံကိန္းတြင္ စတုရန္းမီတာ သံုးေသာင္းေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းေသာ အထပ္ ၂၃ ထပ္အျမင့္ရွိ 
႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံု Junction City Tower လည္းပါဝင္ၿပီး အဆုိပါ႐ုံးခန္းေနရာမ်ားကုိ 
စတင္ငွားရမ္းေနၿပီျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ ေလးႏွစ္ကာလအတြင္း ဝယ္လိုအား ျမင့္ခဲ့သည့္ 
႐ံုးခန္းေနရာလိုအပ္ခ်က္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္က စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသုိ႔ လုိအပ္ခ်က္ျမင့္မားလာမႈႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံုမ်ားကို ၄င္းတုိ႔၏ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါတြင္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၌ စုစုေပါင္း စတုရန္းမီတာ ၃၃,၄ဝဝ ခန္႔က်ယ္ဝန္း
သည့္ ႐ံုးခန္းေနရာလြတ္မ်ားကို ငွားရမ္းႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ႐ံုးခန္းအငွားေစ်းကြက္
မွာလည္း ေကာင္းမြန္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အိမ္ျခံေျမေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ 
အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ ဂ်န္းရွင္းစီးတီးတာဝါတြင္ Allen and Gledhill, Wong Partnership, 
VDB Loi, Samsung, ZTE Corporation ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းတုိ႔က 
႐ံုးခန္းေနရာမ်ား ငွားရမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

''ကြၽန္မတုိ႔ ႐ံုးခန္းတာဝါကို စတင္ငွားရမ္းေနပါၿပီ။ ႏုိင္ငံတကာက လာၿပီးေတာ့ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို စၿပီးငွားရမ္းရပါတယ္။ ငွားရမ္းမႈလည္း ေကာင္းမြန္
ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကလည္း သင့္ေတာ္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ 
ေရရွည္ကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီးေတာ့ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းသြားမွာပါ။ ေစ်းႏႈန္းကလည္း 
သင့္ေတာ္ရမယ္၊ ႏွစ္ရွည္လည္း ငွားရမ္းႏုိင္ေအာင္ ကြၽန္မတုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္''ဟု
ေရႊေတာင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၏ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚစႏၵာထြန္းက
ေျပာသည္။

Junction City Tower သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ Keppel Land Limited ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းပူးတြဲ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈ
လက္မွတ္ (BCC) လည္း ရရွိထားၿပီးျဖစ္ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အဆင္သင့္ေရႊ႕ေျပာင္းေနႏုိင္သည့္ ြမေိန ဗ ႐ံုးခန္းမ်ား
ျဖစ္သည္။

''Junction City Tower ကို ေရႊေတာင္ကုမၸဏီနဲ႔ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရတာဟာ
ျမန္မာႏုိင္ငံလို တုိးတက္မႈ အလားအလာေကာင္းရွိတဲ့ေစ်းကြက္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္
ဆုိတဲ့ Keppel Land ရဲ႕ဗ်ဴဟာနဲ႔ ကိုက္ညီၿပီး ကုမၸဏီရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစုကိုလည္း 
ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုၿပီးစီးသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ 
Keppel Land ဒီႏုိင္ငံရဲ႕ ြမေိန ဗ အဆင့္ ႐ံုးခန္းလုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းပါပဲ''ဟု 
Mr. Ang Wee Gee ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Ang Wee Gee က ေျပာသည္။

ဂ်န္းရွင္းစီးတီး ပထမအပိုင္း စီမံကိန္းတြင္ ႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံုအျပင္ Junction City 
ေစ်းဝယ္စင္တာနဲ႔ Pan Pacific Yangon ဟိုတယ္ဖြင့္လွစ္မည့္ အေဆာက္အအံုတုိ႔လည္း 
ပါဝင္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အထင္ကရ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု 
စီမံကိန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃ဝဝ ရွိေသာ 
စီမံကိန္းလည္းျဖစ္ကာ ရန္ကုန္၏ ၿမိဳ႕လယ္ဧရိယာတြင္ ကနဦး ေဆာလ်င္စြာ ထြက္ေပၚလာသည့္
ဘက္စံုသံုးစီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

ဂ်န္းရွင္းစီးတီးစီမံကိန္းကို ေရႊေတာင္ကုမၸဏီက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး အျခားႏုိင္ငံျခား 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း ပါဝင္ကာ ယခုပထမအပိုင္းတြင္ ႐ံုးခန္းတာဝါကုိ စင္ကာပူႏုိင္ငံ 
Keppel Land Limited ႏွင့္ လုပ္ငန္း ပူးတြဲတည္ေဆာက္ထားၿပီး Pan Pacific 
Hotels and Resorts က Pan Pacific Yangon ၾကယ္ငါးပြင့္ဟိုတယ္ကို ၂ဝ၁၇ ႏွစ္
ကုန္ခန္႔တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

ဂ်န္းရွင္းစီးတီး ေစ်းဝယ္စင္တာတြင္ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္သို႔ စတင္ဝင္ေရာက္လာမည့္ 
ႏုိင္ငံတကာအမွတ္ တံဆိပ္ဆုိင္မ်ားျဖင့္ အေရာင္းဆုိင္ခန္း ၂၄ဝ ရွိသည္။

႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံုမွာ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈ BCC လက္မွတ္ရရွိထားၿပီး
ျဖစ္သည့္အတြက္ ႐ံုးခန္းေနရာလြတ္မ်ားကို စတင္ငွားရမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း 
အက်ယ္အဝန္း ၃၃,၄ဝဝ စတုရန္းမီတာ က်ယ္ဝန္းသည္။

Pan Pacific Yangonဟိုတယ္မွာလည္း အခန္းေပါင္း ၃၄၈ ခန္း ရွိမည္ျဖစ္ကာ စင္ကာပူႏုိင္ငံ 
အမွတ္တံဆိပ္ Pan Pacific Hotels and Resorts ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး 
ဖြင့္လွစ္မႈလည္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဂ်န္းရွင္းစီးတီးစီမံကိန္းႀကီး၏ ေျမေနရာမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီပိုင္ျဖစ္သည့္အတြက္ စည္ပင္ႏွင့္ ေရႊေတာင္တုိ႔မွာ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
ထားၿပီး ယခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသစ္ (လဟာျပင္ေစ်း)မွ ဆုိင္ခန္းေပါင္း ၄ဝဝေက်ာ္ကိုလည္း
ယခင္မူလ ဆုိင္းခန္းမ်ားအတုိင္း ျပန္လည္ေပးအပ္ၿပီးျဖစ္သည္။

Source : Myanmar Time

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.