ျပည္တြင္းရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခြန္မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရ

javascript

ျပည္တြင္းရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခြန္မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ဳိးတူမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ တင္သြင္းမႈမ်ား၌ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ မျပဳသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းမွ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အခြန္အခမ်ား ေပးေဆာင္ေနရသျဖင့္ တန္းတူရည္တူ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၀င္လာေသာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာက္လုပ္ဆဲကာလတြင္ တင္သြင္းလာေသာ အေျခခံေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ားသည္ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိေနေၾကာင္း၊ အလားတူ ပစၥည္းမ်ား ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္သည့္အခါ လိုအပ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို တင္သြင္းသည့္အခါ၊ သက္ဆုိင္သည့္အခြန္မ်ား ေပးေဆာင္ရေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းမွ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္းမွ အရည္အေသြးမီ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း အခြန္ေပးေဆာင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ထားရျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ပစၥည္းရွိပါက ျပည္ပမွတင္သြင္းသည့္အခါ အခြန္ေကာက္ခံရန္ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္း SMEs မ်ား အဆိုပါ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ရန္ တင္သြင္းသည့္ကုန္ၾကမ္းကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးရန္၊ ျပည္ပေခ်းေငြျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ၀ယ္ယူသည့္ ပစၥည္းမ်ားတြင္လည္း ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္မႈ ရွိေနပါက ၀ယ္ယူေပးပါရန္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းမွ တင္ျပခဲ့သည္။

အလားတူ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ၀ယ္ယူသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းအေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတို႔က ထုတ္လုပ္သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အရည္အေသြးႏွင့္ ကိုက္ညီမည္ ဆိုပါက လက္ခံ၀ယ္ယူေပးရန္လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ျပည္ပေခ်းေငြျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ၀ယ္ယူသည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းထုတ္ ပစၥည္းမ်ား စံမီေၾကာင္း အာမခံခ်က္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိသျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာန အားလံုးႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

SOURCE : Eleven Media Group

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.