ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

javascript
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာ၌ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေသးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီမ်ားကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ကာ ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာ ေပးလ်က္ရွိရာ ယခုအခါ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လစဥ္ ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ငါးႀကိမ္တိုင္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို က႑အလိုက္ေရြးခ်ယ္စုစည္းၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားအား ၾကားနာေျဖရွင္းေပးလ်က္ရွိရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ား ေျဖေလွ်ာ့တန္သေရြ႕ ေျဖေလွ်ာ့သြားမည္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အႀကံျပဳခ်က္ ၈၃ ခ်က္ကို တင္ျပခဲ့ၾကရာ သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာန ၁၇ ခု၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းတို႔သည္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ျဖစ္ထြန္းလာေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ့ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ျခင္းျဖစ္၍ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ 
တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက အလ်င္အျမန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္သြားရန္လိုအပ္ၿပီး တက္ၾကြစြာျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ အေရးပါသျဖင့္ ျပင္ဆင္သင့္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ လိုအပ္သည့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္မ်ားျပ႒ာန္းေရးတို႔ကို အႀကံျပဳေပးျခင္း၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္မ်ားအား ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ကုန္တင္ကုန္ခ်ျပဳလုပ္ရာ၌ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစဥ္အဆက္ၾကန္႔ၾကာ မႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ကုန္ေသတၱာယာဥ္မ်ား ယခင္ႏွစ္သႀကၤန္ကာလက က်ပ္တည္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ားရွိခဲ့ျခင္းတို႔ကို ေျဖေလွ်ာ့ ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ေကာ္မတီအလိုက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရး တြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြတန္ဖိုးျမင့္တက္မႈမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစၿပီး ျပည္ပဘဏ္၊ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြလုံေလာက္စြာရရွိေရးအတြက္ အခက္အခဲမရွိရန္လည္းလိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ အခြန္အခမ်ား၊ ဘဏ္စရိတ္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း တင္းက်ပ္မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ဥပေဒ မူေဘာင္ႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေပးေရး၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္ စုဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ေပးေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ က ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝန္းက်င္ ေကာင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။

ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္က ဤသို႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေကာင္း ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား မၾကာမၾကာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ဳိးရလဒ္ေကာင္းမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားေပးမႈတို႔ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးလည္း ျမင့္မားတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးျမင့္မားတိုးတက္လာပါက ျပည္သူမ်ား၏လူမႈစီးပြားဘဝလည္း လိုက္ပါတိုးတက္ျမင့္မားလာမည္ျဖစ္၍ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သူအားလုံးဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္
တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ။

Source : MOI Webportal Myanmar
စီးပြားေရး

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.