အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပံုစံ စစ္ေဆးခ၊ အာမခံစေပၚေငြ၊ ႀကိဳတင္ေဆာက္ဒဏ္ေၾကး ႏႈန္းထားမ်ား ေျပာင္းလဲ

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္‌းရွိ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ပံုစံ စစ္ေဆးခ၊ အာမ ခံစေပၚေငြ၊ ႀကိဳတင္ေဆာက္ ဒဏ္ေၾကး ႏႈန္းထားမ်ားအား ေျပာင္းလဲေကာက္ ခံေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရ သည္။

အဆိုပါ ဒဏ္ေၾကးႏႈန္းထားမ်ားအား ဇြန္ ၁ ရက္မွ စ၍ ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံေ နၿပီး

ပံုစံစစ္ေဆးခအတြက္ 
- မိသားစုေနအိမ္ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅ဝ၊ 
- စီးပြားေရးသံုး အေဆာက္အအံု တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၇၅ ၊ 
- အုတ္ညႇပ္အိမ္ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃ဝ ၊ 
- ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂ဝ ၊ 
- ၿခံစည္း႐ိုးတစ္ေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁ဝဝ၊ 
- အႀကီးစားျပင္ဆင္ခြင့္ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅ဝ ႏႈန္းျဖစ္‌ေၾကာင္း၊

ႀကိဳတင္ေဆာက္ ဒဏ္ေၾကးေငြအတြက္ 
- မိသားစုေနအိမ္ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅ဝဝ၊
- စီးပြားေရးသံုး အေဆာက္ အအံု တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂၅ဝဝ ၊ 
- ၿခံစည္း႐ိုးတစ္ေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃၆ဝ ႏွင့္ 
- ေက်ာ္လြန္ေဆာက္လုပ္သည့္ ဒဏ္ေၾကး တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝဝ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

အေဆာက္အအံုဖ်က္ ဒဏ္ေၾကး အေနျဖင့္ 
- တိုက္အိမ္ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂၅ ၊ 
- အုတ္ညႇပ္အိမ္ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂ဝ ၊
- ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၅ က်ပ္ ေျပာင္းလဲ ေကာက္ ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အအံု ႀကိဳတင္ဖ်က္သိမ္း ဒဏ္ေၾကး 
- တိုက္အိမ္ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၆ဝ၊ 
- ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃ဝ၊ 
- အုတ္ညႇပ္အိမ္ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅ဝ ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံ မည္ ျဖစ္သည္။

လူေနထိုင္ခြင့္ (BCC) အမည္ေျပာင္းခ အေနျဖင့္ 
- မိတၱဴမွန္ကူးယူခ ခြင့္ျပဳမိန္႔တစ္ရြက္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂၄ဝဝ ၊ 
- ခြင့္ျပဳပံုစံ တစ္ရြက္ လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၂ဝဝ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး

အျမင့္‌ေပပုိ ဒဏ္ေၾကး 
- မိသားစု ေနအိမ္တစ္ေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၂ဝဝဝဝ၊ 
- စီးပြားျဖစ္ အေဆာက္အအံု တစ္ေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂၄ဝဝဝဝ ေကာက္ခံသြား မည္ျဖစ္သည္။

အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ အာမခံေၾကးကို 
- သံုးထပ္ခြဲႏွင့္ အထက္ အေဆာက္အအံုတစ္လံုးလွ်င္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၅ဝ၊ 
- သံုးထပ္ေအာက္တစ္လံုးလွ်င္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၃ဝ ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံ မည္ျဖစ္‌ေၾကာင္‌း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။
Source : Xinhua Myanmar
#realestate #property #lease #buy #sell #apartment #condo #flat#house

#villa #residence #office #commercial #residential #realtor #agency#agent

#tenant #leasing #yangon #myanmar #estate#estatemyanmar#estatemyanmarnews

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.