ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ျပန္လည္ အသက္၀င္လာပါက ႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟုဆို

javascript

သမုိင္း၀င္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားစြာ တည္ရွိသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ျပန္ လည္ အသက္၀င္လာပါက ႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား ေမာင္းႏွင္ရာ အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေ စာင့္ေရွာက္ေရး (YHT) အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အတြင္း၀န္႐ံုး ျပန္လည္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးဟာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး သမိုင္း၀င္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားစြာ တည္ရွိေနတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လယ္ ျပန္လည္ သက္၀င္ လႈပ္ရွားလာရင္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြ၊ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္လာၿပီး ႏုိင္ငံရဲ႕ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းအား ေမာင္းႏွင္ရာ အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ 
ႏွစ္မ်ားအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သမုိင္း၀င္အတြင္း၀န္႐ံုး ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေ စာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ပါ၀င္လ်က္ ရွိၿပီး ယင္းအဖြဲ႕ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ အ တြင္း၀န္႐ံုး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းသည္ YHT ၏ အဓိကက်ေသာ လုပ္ ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတုိင္ခင္က အတြင္း၀န္႐ံုးအား အစုိးရက အေနာ္မာ အဖြဲ႕ သို႔ ႏွစ္ရွည္ ငွားရမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ YHT သည္ အတြင္း၀န္႐ံုးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံမႈ အစီအ စဥ္အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အတြင္း၀န္႐ံုးဟာ သမုိင္း၀င္ အေရးပါမႈမ်ားစြာ တည္ရွိေနတဲ့ ေနရာျဖစ္ ၿပီး ျမန္မာ့ကိုလိုနီေခတ္သမုိင္း၊ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး သမုိင္းအပါအ၀င္ အေစာပုိင္းလြတ္လပ္ၿပီး ေခတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခအေနမ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပး တဲ့ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အတြင္း၀န္႐ံုးလို အေရး ပါတဲ့ အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုေတြကို ထိန္းသိမ္းျခင္းအားျဖင့္ အမ်ားျ ပည္သူေတြအေနနဲ႔ အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ ပုိမုိ အသိအမွတ္ျပဳလာ ႐ံု သာမက အနာဂတ္အတြက္ ဆန္းသစ္မႈေတြ ဖန္တီးလာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
အတြင္း၀န္႐ံုး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံမႈအစီအစဥ္ (CMP) သည္ ျမန္ မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ CMP ဆုိသည္မွာ ေနရာ တစ္ခု၏ အေမြအႏွစ္ဆုိင္ရာ ထူးျခားခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ ထုတ္ၿပီး ျပန္လည္ျ ပဳျပင္ရာတြင္ ယင္းထူးျခားခ်က္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ ရွာက္ႏိုင္ရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးသည့္ အစီအမံ တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အတြင္း၀န္႐ံုး အေဆာက္အအံု၏ သူမတူ ထူးျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာႏွ င့္ အေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ားအား စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေ စာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အစိုးရ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ YHT သည္ ႏွစ္ ရွည္ငွားရမ္းသူမ်ားအား နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အကူအညီႏွင့္အၾကံဥာဏ္ မ်ား ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ေမလအတြင္းက YHT သည္ အေနာ္မာအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ သမုိင္းပ ညာရွင္မ်ား၊ ျပတုိက္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား လုပ္ၾကံခံခဲ့ရသည့္ အစည္းအေ၀းခန္း ကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးအတြက္ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းခံရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

႔YHT သည္ ယင္းအစည္းအေ၀း ခန္းမသာမက အတြင္း၀န္႐ံုး ပရ၀ဏ္ အတြင္းရွိ ယခင္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုတို႔အား မူလ လက္ရာ မပ်က္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Source : Eleven Media Group
#realestate #property #lease #buy #sell #apartment #condo #flat#house

#villa #residence #office #commercial #residential #realtor #agency#agent

#tenant #leasing #yangon #myanmar #estate#estatemyanmar#estatemyanmarnews

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.