ကြန္ဒုိတစ္လုံး၏ ေလးပုံတစ္ပုံကုိ ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦးတည္းက ၀ယ္ယူႏုိင္မည္

javascript

မၾကာခင္ထုတ္ျပန္မည့္ ကြန္ဒုိနည္းဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ ကြန္ဒုိတစ္လုံး၏ စုစုေပါင္း အခန္း ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ၀ယ္ယူခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက ၀ယ္ယူလုိလွ်င္ အမ်ားဆုံး ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ၀ယ္ယူခြင့္ျပဳေပးမည္ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေႏြမႈးက ေျပာသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းခံထားရသူမ်ားမွာမူ ၀ယ္ယူခြင့္ရမည္မဟုတ္ေပ။

လက္ရွိအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္သည္ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးစက္ေနရာ ယင္းအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိပါ အခန္း၀ယ္ခြင့္ေပးမည့္ ကြန္ဒုိဥပေဒကုိ အမ်ားက ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒ၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္သည့္ နည္းဥပေဒမထြက္ေသးသျဖင့္ အေသးစိတ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အသက္မ၀င္ေသးသျဖင့္ ေစ်းကြက္မသြက္လာေသးဘဲ နည္းဥပေဒကုိ ဆက္ေစာင့္ေနခဲ့ၾကရသည္။

သုိ႔ရာတြင္ နည္းဥပေဒမွာလည္း မၾကာခင္ ထြက္ရွိေတာ့မည့္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားကဆုိထားၿပီး ယင္းနည္းဥပေဒ တြင္ ပါ၀င္လာမည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ဦးေႏြမႈးက ျမန္မာနုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ကြန္ဒုိဥပေဒတြင္ အခန္း၀ယ္ယူသူတုိင္းသည္ မိမိ၀ယ္ထားသည့္ အခန္းပမာဏအတုိင္း ေျမရာကုိလည္း ခြဲေ၀ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ျပဌာန္းထားရာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကလည္း ေျမရာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိမည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ ယင္းအခ်က္ကုိမူ နည္းဥပေဒျဖင့္ ထပ္မံကန္႔သတ္သည့္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားသည္ အေဆာက္အအုံ ၏ သက္တမ္းကာလအတြင္းသာ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိရမည္ဟူသည့္ အခ်က္ကုိ ထပ္မံျဖည့္သြင္းရန္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးက အႀကံျပဳ လာသျဖင့္ ညႇိေနရေသးေၾကာင္း ဦးေႏြမႈးက ဆုိသည္။

ကြန္ဒုိေဆာက္သူသည္ အုတ္ျမစ္ခ်လုပ္ငန္း ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းၿပီးစီးမွ မွတ္ပုံတင္အရာရွိထံသုိ႔ လာေရာက္ အသိ ေပးရမည္ျဖစ္ကာ ထုိသုိ႔အသိေပးၿပီးမွသာ အခန္းမ်ားကုိ ႀကိဳပြိဳင့္စနစ္ျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္ ေရာင္းခ်ရေငြကုိလည္း ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံကာ အေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္မႈအတြက္သာ ထုတ္ယူသုံးစြဲရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပတြင ္သုံးစြဲခြင့္မရွိေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

“တခ်ဳိ႕က အခန္းတစ္ခန္းတည္းကုိ သုံးေယာက္ေလာက္ လုိက္ေရာင္းထားတာမ်ဳိးရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အတတ္ ႏုိင္ဆုံး ၀ယ္ယူသူဘက္က အလိမ္အညာခံရတာမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ ထည့္သြင္းေရဆြဲထားတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးေႏြမႈးက ေျပာသည္။

ကြန္ဒုိနည္းဥပေဒထြက္ရွိလာပါက ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ေသခ်ာခုိင္မာလာမည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိရမည့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကုိ လည္း ၀ယ္ယူသူမ်ားဘက္မွ ေသခ်ာပုိင္းျခား သိျမင္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ေအးစက္ေနေသာ အိမ္ရာအေရာင္း ေစ်းကြက္လည္း သြက္လာမည္ဟု ဦးေႏြမႈးက ခန္႔မွန္းသည္။

ထုိ႔ျပင္ နည္းဥပေဒတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကားျခင္း မျပဳလုပ္ေစရန္ အေဆာက္ အအုံ၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ မျဖစ္မေန ေရာင္းကုိေရာင္းရမည္ဟူသည့္အခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း သိရ သည္။

အာရွေျမေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္ကမူ ကြန္ဒုိနည္းဥပေဒတြင္ ကြန္ဒုိတုိက္ ခန္းမ်ားအတြက္သာမက အျခားအထပ္ျမင့္အဆာက္အအုံမ်ားအတြက္ပါ ထည့္သြင္းေရဆြဲေစလုိေၾကာင္း၊ ဘုိးဘြားစဥ္ ဆက္ အေမြဆက္ခံခြင့္ရရွိေစရန္၊ ေျမပုိင္ခြင့္ရရွိေစရန္၊ ခုိင္မာမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈအတြက္ အာမခံခ်က္အခုိင္အမာရွိေစရန္၊ ဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အရစ္က်၀ယ္ယူခြင့္ရရွိေစရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ကြန္ဒုိဥပေဒတြင္ပါရွိသည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ၀ယ္ယူခြင့္ေပးမည့္အခ်က္သည္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ကုိ ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာေစႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအသင္း ဒုဥကၠဠ ဦးစုိင္းခြန္ ေနာင္က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ငွားရမ္းေနထုိင္ျခင္းသည္ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက် ျမင့္လြန္းသည့္အတြက္ အဆင္မေျပ မႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ အခန္း၀ယ္ယူခြင့္ျပဳလုိက္ပါက ကြန္ဒုိေစ်းကြက္ကုိ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေၾကာင္း၊ ကြန္ဒုိဥပေဒတြင္ ပါ၀င္သည့္ အရည္အေသြးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း လည္း ၎ကဆုိသည္။
“ဥပေဒကုိ ေလ့လာရသေလာက္ ေတာ္ေတာ္ျပည့္စုံၿပီး လက္ခံလုိ႔ရတဲ့အခ်က္ေတြကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းဥပေဒ ကုိေတာ့ ျမန္ျမန္ထြက္လာဖုိ႔ပဲ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

Source : Myanmar Time
#realestate #property #lease #buy #sell #apartment #condo #flat#house

#villa #residence #office #commercial #residential #realtor #agency#agent

#tenant #leasing #yangon #myanmar #estate#estatemyanmar#estatemyanmarnews

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.