ၿမိဳ႕ရြာ ဂရန္ေျမ အခြင့္အလမ္းအခ်ိဳ႕

javascript

ၿမိဳ႕ကြက္သစ္ေတြေဖာ္ထုတ္တဲ့အခါ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနေတြက ေျမအမ်ိဳးအစားခြဲျခားေပးရာမွာ ၿမိဳ႕၊ ရြာ ဂရန္ေျမရွိသူေတြအေနနဲ႔ အခြင့္အလမ္းအခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ကလြဲၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲခ်ထားပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ေျမေတြနဲ႔ မူလပိုင္ဆိုင္သူေတြဆီက ဥပေဒနဲ႔အညီ လႊဲေျပာင္းရယူႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရးေတြ၊ ေျမရွင္အခြင့္အေရးရရွိႏိုင္သူေတြ၊ ဘာသာေရးအတြက္ရရွိတဲ့ ဂရန္ေတြမွာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိႏိုင္ပံုေတြ၊ အိုးအိမ္တိုက္တာအခိုင္အမာေဆာက္ထားရင္ ႏွစ္ရွည္ဂရန္ရရွိႏိုင္ပံုေတြနဲ႔ ဂရန္သက္တမ္းပါ ဂရန္အသစ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပံုေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဂရန္ခ်ေပးတဲ့ ေျမငွားခြန္တြက္ခ်က္တဲ့အခါ လိုက္နာရမယ့္ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြလည္းရွိတယ္လို႔ လြတ္ေတာ္ေရွ႕ေနေမာင္ေကာင္းေဖ ေျပာျပခ်က္အရ သိရပါတယ္။

အစိုးရ စီမံခန္႔ခြဲေျမ

ေအာက္ျမန္မာ ၿမိဳ႕နဲ႔ေက်းရြာေျမမ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ (၂၊ ၃၊ ၄)ေတြမွာ ေဖာ္ျပထားခ်က္ေတြအရ ၿမိဳ႕ေျမ၊ ရြာေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ဧရိယာအတြင္း တစ္စံုတစ္ဦးကို ေပးအပ္ထားျခင္းမရွိတဲ့ေျမ၊ ဦးပိုင္အမည္ေပါက္ပိုင္ထားျခင္းမရွိတဲ့ေျမေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲခ်ထားပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ မူလပိုင္ဆိုင္သူဆီက ဥပေဒနဲ႔အညီ လႊဲေျပာင္းရယူႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေျမေတြ၊ လက္ဝယ္ထားရွိပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိတဲ့ေျမေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲခ်ထားပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။

ရယူပိုင္တဲ့ အခြင့္အေရး-

၁၈၉၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕နဲ႔ေက်းရြာေျမမ်ား အက္ဥပေဒမွာ ၿမိဳ႕ေျမေနထိုင္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ပက္သက္ၿပီး ပုဒ္မ (၇)မွာ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးေတြမွအပ အျခားပိုင္ဆိုင္ခြင့္ပံုစံေတြကို ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ေက်းရြာေတြမွာ မရွိေစရလို႔သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။
(၁) အစိုးရက ခ်ထားတဲ့ အပိုင္ရရန္၊ အငွားရရန္ရရွိမယ့္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္။
(၂) ကာလစည္းကမ္းသတ္ အက္ဥပေဒအရ ပိုင္ဆိုင္တဲ့အခြင့္အေရး
(၃) ပုဒ္မ (၈၊ ၉၊ ၁၀)ေတြမွာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားတဲ့ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္။
(၄) ပုဒ္မ (၇)၊ ပုဒ္မခြဲ (က၊ ခ၊ ဂ)ေတြပါ အခြင့္အရးကို မူလပိုင္ဆိုင္သူထံက တရားဥပေဒနဲ႔အညီ လႊဲေျပာင္းရယူခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ေျမရွင္ အခြင့္အေရး

ဥပေဒပုဒ္မ (၈)မွာဆိုရင္ စာရင္းဝင္ၿမိဳ႕ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ေျမေတြမွအပ-
(က) ၿမိဳ႕ရြာနဲ႔ ေက်းရြာေျမေတြအျဖစ္ ျပ႒န္းျခင္းမျပဳမီ (၁၂)ႏွစ္က (၉-၉-၁၈၉၉)ရက္ေန႔အထိ ေျမကို တစ္ဆက္တည္းပိုင္ဆိုင္ လက္ရွိထားခဲ့သူ။

(ခ) (၉-၉-၁၈၉၉)ရက္ေန႔ေတြကစၿပီးေနာက္ပိုင္း (၁၂)ႏွစ္ကာလတိုင္း တစ္ဆက္တည္းေျမကို ပိုင္ဆိုင္လက္ရွိထားခဲ့ၿပီး အဲ့သည္ကာလေတြမွာ ေျမနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ေျမခြန္ေတာ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို ေပးသြင္းရမယ့္အခြန္ခေတြကို ထမ္းေဆာင္လာသူေတြကို ေျမရွင္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(ဂ) (၉-၉-၁၈၉၉)ေနာက္ပိုင္း (၁၂)ႏွစ္ကာလတိုင္း တစ္ဆက္တည္းေျမကို ပိုင္ဆိုင္လက္ရွိထားခဲ့ၿပီး ေျမနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အရပ္ရပ္ေျမခြန္ေတာ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို ေပးသြင္းရမယ့္အခြန္ခေတြကို ထမ္းေဆာင္လာသူေတြကို ေျမရွင္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးေတြ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာေရးဂရန္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္

ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေျမေတြကို ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြက လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရးနဲ႔ အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစဖို႔ ေျမအမ်ိဳးအစားခြဲခ်ေပးထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူ ဘာသာေရးကိစၥေတြအတြက္ ေျမခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းက ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိၿပီး သက္တမ္းမွာ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘဲ အပိုင္ဂရန္ရရွိၿပီးတဲ့ေနာက္ အသံုးမျပဳရင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ျပန္သိမ္းဆည္းမွာပါ။

ႏွစ္ရည္ဂရန္
ၿမိဳ႕ေျမေပၚမွာ အိုးအိမ္တိုက္တာေတြ ခိုင္ခိုင္မာမာေဆာက္လုပ္ရင္ ႏွစ္ရွည္ဂရန္ခ်ထားေပးၿပီး ဂရန္သက္တမ္းမွာ တစ္ႀကိမ္ကို အႏွစ္ (၃၀)ျဖစ္ၿပီး ကုန္ဆံုးရင္ အသစ္လဲလွယ္ခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂရန္သစ္ေလွ်ာက္ႏိုင္

ၿမိဳ႕ေျမေပၚမွာ ခိုင္မာတဲ့အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္သူေတြ (၁၀)ႏွစ္ကေန (၁၅)ႏွစ္အထိ ႏွစ္တို အငွားဂရန္ခ်ထားေပးၿပီး သက္တမ္းကုန္ဆံုးရင္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕နဲ႔ေက်းရြာေျမမ်ား နည္းဥပေဒ (၈)နဲ႔ (၂၉)အရ အသစ္ျပန္ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သက္တမ္း (၃)ႏွစ္အထက္ နည္းဥပေဒ (၃၀)နဲ႔ (၃၄)အရ ခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ၿပီး ေျမကြက္အသစ္ေဖာ္ျပတဲ့အခါ အကြက္႐ိုက္ၿပီး ခ်ထားတဲ့ေျမကြက္ကို ပါမစ္ေျမေခၚပါတယ္။

ေျမငွားခြန္ တြက္ခ်က္နည္း

ေအာက္ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕နဲ႔ေက်းရြာေျမလက္စြဲနည္းဥပေဒအပိုဒ္ (၁၇)(က)အရ ေျမငွားခြန္ကိုတြက္ခ်က္တဲ့အခါ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ေျမနဲပ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမေတြရဲ႕ ကာလေပါက္ေစ်းတန္ဖိုးမွာ ၿမိဳ႕ေျမငွားအျဖစ္ နည္းဆံုး (၆)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ တြက္ခ်က္ရေၾကာင္း သိရပါတယ္။ နည္းဥပေဒအပိုဒ္ (၁၇)(ခ)အရ ေျမငွားခြန္တြက္ခ်က္တဲ့အခါ ေျမငွားရမ္းခရဲ႕ (၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မနည္းတဲ့ ေျမခြန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Source : The Modern
#realestate #property #lease #buy #sell #apartment #condo #flat#house

#tenant #leasing #yangon #myanmar #estate#estatemyanmar#estatemyanmarnews


Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.