စီးပြားေရးတုိးတက္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံု

javascript

အေျခခံ အေဆာက္အအံုဆိုသည္မွာ ဗိသုကာ၊အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အေဆာက္အဦ၊ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းဖဲြ႕စည္းပံုမ်ားျဖစ္သည္။

သမိုင္းဦးဘံုေျမစနစ္မွ စ၍ လူသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာသကဲ႔သို႔ပင္ ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္းကို ျမွင့္တင္ေပးသည့္ နည္းပညာမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာရန္ တျဖည္းျဖည္း တီထြင္ဆန္းသစ္လာခဲ႔ၾကပါသည္။

ထိုမွ်မကေသး အေျခခံအေဆာက္အအံုတြင္ ေရ၊လွ်ပ္စစ္မီး၊မိလႅာႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ပို႔ေဆာင္မႈႏွင့္ပါ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည္။ႏုိင္ငံအားလံုးရွိ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တြင္ ဤစနစ္မ်ားပါဝင္သည္။

အေျခခံ အေဆာက္အအံု စနစ္မ်ားတြင္ လမ္း၊ဥမင္လိႈဏ္ေခါင္းမ်ားႏွင့္ တံတားမ်ား၊ရထားႏွင့္ သံလမ္းမ်ားအကူးအေျပာင္းစနစ္၊တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆဲလ္ဖုန္းတာဝါတိုင္၊ဆည္မ်ားႏွင့္ေရေလွာင္ကန္ ၊ဟာရီကိန္းအတားအဆီးမ်ား၊တူးေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊လွ်ပ္စစ္ပါဝါလုိင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ၊မီးသတ္စခန္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ေဆးရံုမ်ား၊စာတိုက္မ်ား၊ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္ႏွင့္
အစိမ္းေရာင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုတို႔ပါဝင္သည္။

အေျခခံ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး၊ ကုန္သြယ္မႈ အဆင္ေျပေစေရး၊ ေငြေၾကး ေရာင္းဝယ္မႈ၊ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ သိရွိနားလည္မႈတိုးပြားေစေရး အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္လည္း အေရးပါသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အရွိန္ယူေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္း အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားစြာ လိုအပ္ေနေသးသည္။

ယေန႕ေခတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာလုပ္ငန္း၊ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ စက္မႈဇုန္မ်ားသည္လည္း တြင္က်ယ္လာသည္။

အေျခခံအေဆာက္အအံု တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္လည္း အေရးပါသည္။ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္း၊ေရေၾကာင္းႏွင့္ကုန္းလမ္းခရီးမ်ားပါ ခ်ိတ္ဆက္သြားလာႏုိင္သည္မို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းလာၿပီး ကြန္ရက္သဖြယ္ ဆံုမွတ္ျဖစ္လာသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီး တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္လာသည္။

ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္လည္း ဆက္တိုက္လာေနသည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လာေရာက္ေလ့လာ ဆန္းစစ္ေနသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေျခတက်ျဖစ္ထြန္းရန္အတြက္ တည္ျငိမ္မႈမ်ား၊အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ား၊စီးပြားေရးအတြက္ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏုိင္မည့္အတုိင္းအတာမ်ားအား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္လွ်င္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ စီးဝင္လာႏုိင္သည္။

Source : Myanmar Builders Guide
#realestate #property #lease #buy #sell #apartment #condo #flat#house

#villa #residence #office #commercial #residential #realtor#agency #agent

#tenant #leasing #yangon #myanmar #estate#estatemyanmar#estatemyanmarnews

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.