တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ ပင္လံုအငွားအိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရး စစ္ေဆး

javascript
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ေရပုန္းရပ္ကြက္တြင္ သမၼတ၏ အထူးရန္ပံုေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္လ်က္ရိွေသာ ပင္လံုအငွားအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရး
လုပ္ငန္းအား စံခ်ိန္စံၫႊန္းျပည့္မီစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္သည္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္အတူ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။

ပင္လံုအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အေဆာက္အအံုတစ္လံုး၌ ေျခာက္ခန္းတဲြ ေလးထပ္ အခန္း ၂၄ ခန္းရိွ၍ အေဆာက္အအံုခုနစ္လံုး တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ကာလတိုဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ ပင္လံုအိမ္ရာႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္း ၁၇ မ်ဳိးကိုDiamond Tri Tech ကုမၸဏီ၊ ေက်ာ္ေနစိုးကုမၸဏီ၊ ႐ိုးမာန္အားကုမၸဏီတို႔က တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး သတ္မွတ္ကာလတြင္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္း အရည္အေသြးျပည့္မီစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ မွာၾကားသည္။ထို႔ေနာက္ ပင္လံုအငွားအိမ္ရာ ယာယီရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ ပင္လံုအငွားအိမ္ရာ ဆက္စပ္လုပ္ငန္း ၁၇ မ်ဳိးကို တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္ေနၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕ဥကၠ႒ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလင္းကိုကိုက ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖည့္စြက္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: The Mirror

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.