မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လ်င္ျမန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ စမတ္စီးတီးတြင္ပါဝင္

javascript

မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ (၂)ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲ့သျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ စမတ္စီးတီး (၁၀)ၿမိဳ႕တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း Cio-asia.com တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ မႏၲေလးႏွင့္အတူ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖူးခက္ၿမိဳ႕ ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ မကစ္ဆာၿမိဳ႕ ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ နယူးကလပ္စီးတီးၿမိဳ႕တို႔ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာဘုရင္ ေနာက္ဆံုးထီးနန္းစိုက္ရာမင္းေနျပည္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕႐ိုးႏွင့္က်ံဳး ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ကာ ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ၿမိဳ႕ေရေပးေဝေရး၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေရဆိုးသန္႔စင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕၊ ျပင္သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အကူညီေပးေရးဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရယူကာ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးုလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ဝင္ၿမိဳ႕ထြက္ လမ္းမႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆင္ေျခဖုန္းရပ္ကြက္လမ္းမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းမ်ား ခင္းေပးႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ LED မီးမ်ား တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး အခ်က္ျပမီးပြိဳင့္သစ္မ်ားႏွင့္ (၂၄)နာရီ ေစာင့္ၾကည့္ စီစီတီဗြီမ်ား တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ေရးစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေရးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းသည္ စမတ္စီးတီးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

Source : Zaygwet Journal

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.