ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားတြင္လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိဘဲလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ေျခာက္လအတြင္း ဥပေဒႏွင့္အညီမေလွ်ာက္ထားပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သတိေပး

javascript

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္း မ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ေနသူ မ်ားဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ေျခာက္လအတြင္း ဥပေဒႏွင့္ အညီ တရားဝင္ေလွ်ာက္ထားရန္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္က သတိေပးခ်က္ထုတ္ ျပန္လိုက္ ေၾကာင္းသိရသည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟို ေကာ္ မတီ၏အသိေပးေၾကျငာခ်က္တြင္ (၁၁.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္(၂၄)ျဖင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္း မ်ားစီမံခန္႔ခြဲ ေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အား ျပ႒ာန္းၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ခြင့္ျပဳမိန္႔မရရွိဘဲ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္း မ်ားကိုရ ယူလုပ္ကိုင္အသံုးျပဳ လ်က္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသည္ မိမိရယူလုပ္ကိုင္အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္း ဧရိယာ ႏွင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ကိုျပည့္စံုစြာေဖာ္ျပၿပီး ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိရန္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ ခြဲေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပ ေဒ(၂၀၁၈) ခုႏွစ္ျပ႒ာန္းသည့္ေန႔ မွစ၍ ေျခာက္လအတြင္းသတ္ မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ဗဟိုေကာ္မတီ (သို႔မဟုတ္) သက္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ ခြဲေရးေကာ္မတီသို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိ သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ဦးမ်ိဳးတင့္ ထြန္းက""ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒကို စတင္ဘာလကထုတ္ ျပန္လိုက္ပါၿပီ။ အဲမွာဘာပါလာ သလဲဆိုေတာ့ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားေလွ်ာက္ထားၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္မယူဘဲနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ သူေတြကို စိစစ္ေတြ႕ရွိရင္အေရးယူမယ့္ကိစၥေတြပါလာတယ္။ ဒီဥပေဒကအခုမွ ထုတ္တာဆိုေတာ့ အထူးသျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြမသိႏိုင္ၾကေသးဘူးေပါ့။ အဲေတာ့ခြင့္ျပဳခ်က္ယူမထားဘဲနဲ႔ လုပ္ေနတဲ့သူေတြရွိၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ရည္ၫႊန္းတာက ေတာ့ လယ္သမားေတြေပါ့ဗ်ာ၊ သူတို႔ေတြနစ္နာမွာစိုးလို႔ပါ။ အဲဒီေတာ့ ဒီေျခာက္လအတြင္းမွာခြင့္ ျပဳခ်က္မယူဘဲနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့သူ ေတြက တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာက္ထားေပါ့၊ ေျခာက္လ ေက်ာ္ရင္ေတာ့ အေရးယူခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္""ဟုေျပာသည္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ ပုဒ္မခြဲငယ္(၁)ပါအတိုင္းေလွ်ာက္ ထားေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳမိန္႔မရရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အဆိုပါေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္း မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္နည္း လမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သိမ္းယူျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္းက "အဓိက ကေတာ့ ဧကမ်ားမ်ားေလွ်ာက္တဲ့ သူကေတာ့ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားျဖစ္ တာမ်ားေတာ့ ဒီဥပေဒနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီးသိႏိုင္တယ္။ ေတာမွာ ေနတဲ့သူေတြကေလွ်ာက္ရေကာင္း မွန္းလည္းမသိဘူး။ ေနာက္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္တာက သူတို႔လုပ္ေနတဲ့ ေျမက ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းလား၊ ဘာလားသိခ်င္မွလည္းသိၾကမွာ။ ဒါေၾကာင့္အဲဒီ လူေတြမနစ္နာ ေအာင္ေတေမနညန် ေပးတာျဖစ္ ပါတယ္ "ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါအသိေပး ေၾကျငာ ခ်က္တြင္ ပုဒ္မခြဲငယ္(၁)ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေလွ်ာက္ ထားျခင္းမရွိဘဲအဆိုပါေျမလြတ္၊ ေျမ လပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားအေပၚ တြင္ ဆက္လက္၍ရယူလုပ္ကိုင္ အသံုးျပဳလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းသို႔ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ ဗဟိုေကာ္ မတီ(သို႔မဟုတ္)သက္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီကခြင့္ျပဳရန္မသင့္သည့္အတြက္ အဆိုပါေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားေပၚမွ ထြက္ခြာဖယ္ ရွားေစရန္ၫႊန္ၾကားသည့္ အမိန္႔ ကိုမလိုက္နာဘဲ ဆက္လက္ရယူ အသံုးျပဳလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ဤဥပေဒအရအေရးယူျခင္းခံရ မည္ဟုျပ႒ာန္းထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Credit: Yangon Media Group
#condo #flat #house #villa #residence 

#office #commercial #residential#realtor #agency #agent #tenant #buyer #investor 

#leasing #yangon#myanmar #estate #HMMLJune2018 #Special

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.