၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္နိုင္ငံလုံး၌ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၆၁၀၀ ေက်ာ္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ အိမ္ခန္းေပါင္း ၇၁၀၀ ေက်ာ္ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္မည္

javascript

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္နိုင္ငံလုံး၌ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ဝန္ထမ္းအိမ္ရာအခန္းေပါင္း ၆၁၀၀ ေက်ာ္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ အိမ္ခန္း ေပါင္း ၇၁ဝဝေက်ာ္ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက လာမည့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ကိုလည္း ဝန္ထမ္းအိမ္ရာႏွစ္အျဖစ္ ဆက္လက္သတ္မွတ္၍ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ထပ္မံေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ၌ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနအသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ယခု၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေပါင္း ၈၃၀ ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားအနက္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး/ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ေဆး႐ုံဝန္ထမ္းႏွင့္ ကုသေရးပိုင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာေပါင္း ၁၉၅ ခု၊ အိမ္ ခန္းေပါင္း ၂၂၅၄ ခန္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာေပါင္း ၄၆၀ ခု၊ အိမ္ခန္းေပါင္း၂၄၂၈ ခန္း၊ က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဦးစီးဌာနအတြက္ အိမ္ ရာေပါင္းကိုးခု၊ အိမ္ခန္းေပါင္း ၂၁၂ ခန္း၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနအတြက္ အိမ္ရာေပါင္းသုံးခု၊ အိမ္ခန္းေပါင္း ၃၂ခန္း၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနအတြက္ အိမ္ရာေပါင္း ၄၄ ခု၊ အိမ္ခန္းေပါင္း ၅၂၈ခန္း၊ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာ ဦးစီးဌာနအတြက္ အိမ္ရာေပါင္း ၁၂၃ ခု၊ အိမ္ခန္း ၅၂၃ ခန္းတို႔ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ယခုဘ႑ာႏွစ္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္က ဦးစီးဌာနအသီးသီးအတြက္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေပါင္း ၈၃၄ ခု၊အိမ္ခန္းေပါင္း ၆၀၀၀ နီးပါးအထိ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ ျပင္ထားပါတယ္။ အရင္ကာလတိုဘ႑ာႏွစ္မွာ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနက ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ မပါခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ထပ္ေဆာက္မယ့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြမွာ အရင္ကာလတိုဘ႑ာႏွစ္မွာ မပါခဲ့တဲ့ဦးစီးဌာနက ဝန္ထမ္းေတြအတြက္လည္း ထည့္တြက္ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ က်န္းမာေရး အသိပညာျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္ငန္း၊ ထုတ္ျပန္ထားေသာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေခတ္မီေအာင္ Update ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္မလိုအပ္သည္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူနာမ်ား၊ လူနာ၏မိသားစုဝင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရး၊ ျပည္သူလူထုအေျချပဳ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆးခန္းမ်ားကိုဖြင့္လွစ္၍ မကူးစက္ေသာ ေရာဂါႏွိမ္ႏွင္းေရးကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ေရြ႕လ်ားက်န္းမာေရးေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရး၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္သင္ၾကားေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း၍ တာဝန္ခံမ်ားထားရွိေရးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကို သတင္းအခ်က္အလက္ႏွစ္ (Year of Data and Information) ဘ႑ာႏွစ္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာခြဲေဝသုံးစြဲသည့္ႏွစ္ (Year of Budget) ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ဦးစားေပးေဆာက္လုပ္သည့္ႏွစ္ (Year of staff housing) ဟု သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ား အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ေခတၱဆိုင္းငံ့ေလၽွာ့ခ်ထားၿပီး ေဆာက္လက္စေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားကိုမူ ရန္ပုံေငြ ဆက္လက္ခြဲေဝခ်ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္မွ ခြဲေဝခ်ထားေပးသည့္ က်န္ရွိေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြမ်ားကို တစ္ျပည္လုံးရွိျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတြင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားအား ဦးစားေပးအစီအစဥ္အလိုက္ တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္ေရး၊ အိမ္ငွားေနရျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားျပား၍ လစာစုေဆာင္း ရရွိမႈနည္းပါးျခင္း၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားတြင္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ေနထိုင္ျခင္းအားျဖင့္ လုံျခဳံေရးေကာင္းမြန္ၿပီး ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြ အသိုင္းအဝိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ရျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မျဖစ္မေန အသစ္တည္ေဆာက္ရမည့္ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းႏွင့္ လက္ရွိေဆာက္လုပ္ဆဲေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားမွလြဲ၍ေဆး႐ုံ အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို တစ္ႏွစ္တာ ရပ္နားၿပီး ပိုလၽွံေသာရန္ပုံေငြကို ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ကာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဦးစီးဌာနအသီးသီးရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

Source : Eleven Media Group
#condo #flat #house #villa #residence #office #commercial #residential#realtor #agency #agent #tenant #buyer #investor #leasing #yangon#myanmar #estate #HMMLJune2018 #Special

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.