ဧရာဝဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာစီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ ေခ်းေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀ ကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ

javascript

ဧရာဝဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာ စီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ ေခ်းေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀ ကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနသို႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းက ထုတ္ေခ်းထားၿပီး လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ရန္ ၁၁ ဘီလ်ံက်န္ရွိေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အိမ္ရာႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)အရ သိရသည္။

ဧရာဝဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာ စီမံကိန္းအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္ တင္ဘာ ၁၅ ရက္မွစ၍ ျမန္မာ့စီး ပြားေရးဘဏ္မွ သုံးႏွစ္သက္တမ္း ေခ်းေငြ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၃၀ ရယူခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနသို႔ ထုတ္ေခ်းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ မွ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ အထိ ေခ်းေငြသက္တမ္းတစ္ႏွစ္ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီး က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀ အနက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္ အထိ က်ပ္ ၁၅ ဘီလ်ံေပးဆပ္ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ က်ပ္ ၁၅ ဘီလ်ံ ေပးဆပ္ ရန္က်န္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။

ယင္းေခ်းေငြက်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀ အား ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီး ဌာနသို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္အထိ ေခ်းေငြသက္တမ္း တစ္ႏွစ္တိုးျမႇင့္ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ရာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၃ဝအနက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္ အထိ က်ပ္ ၁၉ ဘီလ်ံ ေပးဆပ္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ၿမိဳ႕ၿပ ႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ က်ပ္ ၁၁ ဘီလ်ံ ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ၿပ ထားသည္။

ဧရာဝဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာ စီမံကိန္းကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး ပုဂၢလိကမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္ရာ ယင္းစီမံကိန္းမွ ရတနာႏွင္းဆီအိမ္ ရာကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

တန္ဖိုးသင့္ႏွင့္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ား ပိုမိုေပၚထြက္လာေစ ရန္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေန ျ ဖင့္ ပုဂၢလိလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလုပ္ကိုင္ ရန္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ၂၀ ခြင့္ျပဳ ေပး ထားၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ နိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖိအားေပး၍ အျမန္ဆုံး တည္ေဆာက္ခိုင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီမံ ကိန္း ၂၀ ကိုတည္ ေဆာက္ၿပီးစီးပါက နိုင္ငံေတာ္အတြက္ တန္ဖိုးအလယ္ အလတ္ႏွင့္ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ဧရာဝဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာ စီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ ေခ်းေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀ ကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနသို႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းက ထုတ္ေခ်းထားၿပီး လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ရန္ ၁၁ ဘီလ်ံက်န္ရွိေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အိမ္ရာႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)အရ သိရသည္။

ဧရာဝဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာ စီမံကိန္းအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္ တင္ဘာ ၁၅ ရက္မွစ၍ ျမန္မာ့စီး ပြားေရးဘဏ္မွ သုံးႏွစ္သက္တမ္း ေခ်းေငြ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၃၀ ရယူခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနသို႔ ထုတ္ေခ်းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ မွ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ အထိ ေခ်းေငြသက္တမ္းတစ္ႏွစ္ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီး က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀ အနက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္ အထိ က်ပ္ ၁၅ ဘီလ်ံေပးဆပ္ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ က်ပ္ ၁၅ ဘီလ်ံ ေပးဆပ္ ရန္က်န္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။

ယင္းေခ်းေငြက်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀ အား ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီး ဌာနသို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္အထိ ေခ်းေငြသက္တမ္း တစ္ႏွစ္တိုးျမႇင့္ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ရာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၃ဝအနက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္ အထိ က်ပ္ ၁၉ ဘီလ်ံ ေပးဆပ္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ၿမိဳ႕ၿပ ႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ က်ပ္ ၁၁ ဘီလ်ံ ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ၿပ ထားသည္။

ထို႔ျပင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္းက လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၆၅၀၀၀ ခန႔္ တည္ ေဆာက္ေပးထားၿပီး လာမည့္ႏွစ္မ်ား၌ တစ္ႏွစ္ကို အိမ္ရာအခန္း ေပါင္း ၂၀၀၀ မွ ၃၀၀၀ အၾကား ဆက္လက္တည္ေဆာက္ရန္ ေမၽွာ္မွန္းထားေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဆက္လက္ၿပီး အငွားအိမ္ရာ ၄၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကိုလည္း ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ က်န္သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ၎တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ အေရာက္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ပူးေပါင္းၿပီးအိမ္ရာ တစ္သန္းအထိ ေဖာ္ထုတ္နိုင္ရန္ ေမၽွာ္မွန္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အိမ္ရာက႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးမႈ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲထားရာ စုစုေပါင္း အိမ္ရာ ၁ ဒသမ ၈ သိန္း အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တန္ဖိုးျမင့္ အိမ္ရာေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို ပုဂၢလိက,က ျဖည့္ဆည္းနိုင္ေသာ္လည္း တန္ဖိုးအလယ္အလတ္ႏွင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေစ်းကြက္ကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ေနရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းနိုင္စြမ္း မရွိေသးေပ။

အိမ္ရာက႑ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးသည္ လူမႈေရးဖြံ့ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည့္အတြက္ အစိုးရကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည့္ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးမွာ ေစ်းကြက္ သေဘာအရ ေစ်းကြက္ကပင္ ေမာင္းႏွင္နိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : Eleven Media Group

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.