အမရပူရ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈအစီရင္ခံစာ ယခုလကုန္ တင္ျပမည္

javascript

အမရပူရ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္
ႏိုင္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ EMP Report (Environmental
Management Plan) ကို ယခုလကုန္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီထံ
တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ Mandalay Business Capital
City Development Ltd. မွတာဝန္ရိွသူမ်ားက ေျပာသည္။

အမရပူရၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဧရာဝတီျမစ္
ကမ္းပါးတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ေျမဧက ၂,၅ဝဝ ေက်ာ္ေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြား
မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရိွတြင္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ား
မရိွေစေရးအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝမ်ားအေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္မႈဆန္းစစ္ခ်က္အစီရင္
ခံစာမ်ားကို ေရးဆြဲလ်က္ရိွသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူထုေတြ႕ဆုံပြဲေတြလည္း လုပ္ထားပါတယ္။ အခု EMP
အစီရင္ခံစာထြက္ဖို႔လည္း ရက္ပိုင္းေလာက္ပဲ လိုပါေတာ့တယ္။ ဒီလကုန္ေလာက္ကို ျပည္ေထာင္စု0
အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေပးထားတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီကို တင္ျပသြားပါ
မယ္။ သူတို႔က ျပန္လည္စိစစ္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္တာေလးေတြကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရမွာပါ။ 
ေနာက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ေနပါတယ္''ဟု ကုမၸဏီမွသတင္း
ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္ရဲဝင္းက ယခုလ ၁၂ ရက္၌ ေျပာသည္။

EMP Report ကို စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ တိုင္းအစုိးရအဖြဲ႕က ေရးဆြဲျခင္းမဟုတ္ဘဲ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳ ထားသည့္ ၾကားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ေရးဆြဲရျခင္းျဖစ္ကာ
ထြက္ေပၚလာသည့္ အစီရင္ခံစာကုိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပရၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားစိစစ္၍ 

လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးမ်ဳိးသစ္က ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ေျပာသည္။

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္
ကုမၸဏီတို႔ၾကား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရိွသူအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ နားလည္
မႈစာခြၽန္လႊာ ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီး လက္ရိွတြင္ စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေျမ
ေနရာရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကုမၸဏီက ပဏာမရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေငြေၾကးအျဖစ္ က်ပ္ေငြ ဘီလ်ံ ၅ဝဝ ကို
ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကာလကို ၁ဝ ႏွစ္ ဝန္းက်င္သတ္မွတ္ထားကာ လာမည့္
ေအာက္တိုဘာလတြင္ စီမံကိန္းစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ စီမံကိန္း
တြင္ ေခတ္မီၿမိဳ႕ျပႏွင့္အညီ ဟိုတယ္မ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ေစ်းဝယ္စင္တာ
မ်ား၊ ပန္းျခံမ်ား၊ တိုက္တန္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီတာဝန္ရိွသူမ်ားက ေျပာသည္။

Source : Myanmar Time

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.