စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျခလွမ္းသစ္

javascript
ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လိုအပ္သည္ကို စီးပြားေရးပညာရွင္တို႔က ေထာက္ျပၾက ပါသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုရာ၌ လည္း ေတာင္သူလယ္သမားအမ်ားစုျဖစ္ေသာ လုပ္ကြက္ငယ္လယ္သမား တို႔၏ဘ၀ တိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွသာ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးစရိတ္ေခ်းေငြ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ရရွိေရးႏွင့္ စပါးေပၚခ်ိန္တြင္ ရရာေဈးျဖင့္ ထိုးေရာင္းရေသာဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈစနစ္ တစ္ရပ္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ တစ္ရပ္မွာလည္း ေခ်းေငြလုံလုံေလာက္ေလာက္ ရရွိေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ဘဏ္လုပ္ငန္းအားလုံးကို ႏိုင္ငံပိုင္သိမ္းယူ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းတို႔ ၿပိဳလဲခဲ့ရပါ သည္။ 

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္လုပ္ငန္းတို႔သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစီမံကိန္းတို႔ကို ႏိုင္ငံေရး အမိန္႔အာဏာ တို႔၏ ေစခိုင္းခ်က္ႏွင့္အညီ ပံ့ပိုးေပးရေသာ အခန္းက႑မွသာ ပါဝင္ခဲ့ရပါသည္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ ၂၆ ႏွစ္ၾကာျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္တို႔၏ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းတို႔ ေပ်ာက္ကြယ္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရပါသည္။ 

စစ္ေကာင္စီေခတ္တြင္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ပံ့ပိုးေပးမည့္ ပုဂၢလိကဘဏ္တို႔ ေပၚထြန္းလာေသာ္လည္း ကမၻာ့စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ကြင္းဆက္ျပတ္ေနေသာ ကာလျဖစ္၍ ပုဂၢလိကဘဏ္တို႔၏ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ျခင္းကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ ခဲ့ပါသည္။
ဗဟိုဘဏ္၏ စီစစ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသည္ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြထုတ္ေခ်းမႈ အားနည္းလ်က္ရွိၿပီး ဘဏ္ကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီႀကီးတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ခင္မင္ရာ ပုဂၢိဳလ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုသာ ေငြထုတ္ေခ်းမႈမ်ားျပားလ်က္ ရွိသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ 

အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိကဘဏ္တို႔၏ ေခ်းေငြထုတ္ေပးမႈသည္ အားနည္းေသာအဆင့္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူ လယ္သမားတို႔အတြက္ ပုဂၢလိကဘဏ္တို႔၏ ေခ်းေငြထုတ္ေပးမႈသည္ မဆိုစေလာက္သာရွိပါသည္။ 

သုံးသပ္ရမည္ဆိုပါက လက္ရွိအေနအထားတြင္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကအေရးပါေသာ က႑ႀကီးႏွစ္ရပ္အတြက္ ပုဂၢလိကဘဏ္တို႔က ေခ်းေငြထုတ္ေပးႏိုင္မႈသည္ လိုအပ္ခ်က္ထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိပါသည္။ 

ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး၌ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္မ်ားအား ျပည္တြင္း၌ လက္ရွိအေနအထားထက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားပိုမိုေပးအပ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းသည္ ႀကိဳဆိုရမည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးစားစြာေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ။

Source : MOI Webportal Myanmar

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.